Blue Flower

OŚWIADCZENIE

o ustanowieniu Fundacji 

 

§ 1. Władysław Piotr Lorek oświadcza, że ustanawia Fundację pod nazwą „POMAGAM NIEWIDOMYM” WŁADYSŁAWA LORKA zwaną dalej „Fundacją”.

 § 2. Fundacja Posiada osobowość prawną.

 § 3.1 Siedziba fundacji mieści się w Nowym Sączu przy al. Stefana Batorego 81e/1.

 § 3.2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność też poza granicami RP.

 § 3.3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranym języku obcym.

 § 4. Celami Fundacji są:

 1. Pomoc Społeczna i integracja dla osób niewidomych, niedowidzących i innych niepełnosprawnych wraz z członkami ich rodzin lub najbliższymi.

 2. Inicjowanie i wspieranie aktywizacji w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w zakresie ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niewidomych, niedowidzących i innych niepełnosprawnych wraz z członkami ich rodzin lub najbliższych.

 3. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.

 4. Doradztwo lecznicze, diagnostyczne i społeczne.

 5. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.

 6. Organizacja rekreacji dla osób niewidomych, niedowidzących i innych niepełnosprawnych wraz z członkami ich rodzin lub najbliższych.

 7. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest ochrona zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej dla inwalidów wzroku oraz innych inwalidów posiadających orzeczenie organu rentowego o stopniu niepełnosprawności.

 § 5. Majątek fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 20 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych oraz inne mienie nabyte w toku działania.

 § 6. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. Darowizn, Spadków, zapisów
 2.
 Dotacji i subwencji oraz grantów
 3.
 Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
 4.
 Dochodów z majątku fundacji

      § 7. Władysław Piotr Lorek, jest założycielem Fundacji, uchwala statut fundacji w następującym brzmieniu :

 

 

 Statut Fundacji "Pomagam Niewidomym" Władysława LORKA
Postanowienia ogólne:
 
§ 1.
 Fundacja pod nazwą „POMAGAM NIEWIDOMYM” WŁADYSŁAWA LORKA, zwanej
dalej fundacją, ustanowiona przez Władysława Lorka zwanego dalej fundatorem działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 
§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.
 
§ 3.
Siedziba fundacji mieści się w Nowym Sączu.
 
§ 4.1
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej , przy czy w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność też poza granicami RP.
 
§ 4.2

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranym języku obcym.
 
§ 5
Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
 
Cele i zasady działania Fundacji
 
§ 1.
Celami Fundacji są:
    1. Pomoc Społeczna i integracja dla osób niewidomych, niedowidzących i innych niepełnosprawnych wraz z członkami ich rodzin lub najbliższymi.
    2. Inicjowanie i wspieranie aktywizacji w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w zakresie ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niewidomych, niedowidzących i innych niepełnosprawnych wraz z członkami ich rodzin lub najbliższych.
    3. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
    4. Doradztwo lecznicze , diagnostyczne i społeczne.
    5. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
    6. Organizacja rekreacji dla osób niewidomych, niedowidzących i innych niepełnosprawnych wraz z członkami ich rodzin lub najbliższych.
    7. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest ochrona zdrowia i pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna dla inwalidów wzroku oraz innych inwalidów posiadających orzeczenie organu rentowego o stopniu niepełnosprawności.
    8. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego oraz nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych z uszkodzeniem wzroku, słuchu, mowy, autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną.
    9. Wspieranie opieki hospicyjnej.
    10. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy uzależnień,  11. Prowadzenie zajęć , organizacja wyjazdów uzupełnionych programem profilaktycznym dla osób z niepełnosprawnościami ze środowisk zagrożonych uzależnieniami.
    11. Organizacja aktywności i wydarzeń o charakterze integracyjnym włączających osoby z grup zagrożonych wykluczeniem np. spotkania, grupy wsparcia, akcje pomocowe .
    12. Aktywizacja zawodowo osób niepełnosprawnych.
 
§ 2.
  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
    1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
    2. Reprezentowanie interesów grup marginalizowanych społecznie, w tym inwalidów wzroku oraz innych inwalidów posiadających orzeczenie organu rentownego o stopniu niepełnosprawności.
    3. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
    4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami porządkowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 
§ 3.
 Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
    1. Działalność w sferze zadań i celów określonych w  § 6 i § 7 Fundacja może prowadzić jako odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

§ 9
    2. Fundacja może prowadzić, tak samodzielnie jak i przy współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, działalność gospodarczą, w szczególności mającej za przedmiot (wg PKD):
            a) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
            b) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
            c) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
            d) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
            e) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
        2. Zysk z działalności gospodarczej  może zostać przeznaczony wyłącznie  na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa, przeznaczenie na kapitał niepodzielny oraz reintegrację  zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej.

Majątek i dochody Fundacji
§10
    1. Majątek Fundacji stanowi jej Fundusz założycielski w kwocie 20 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
    2. Na działalność gospodarczą  przeznacza się kwotę 1000 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100).

§11
Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
    1) darowizn, spadków, zapisów,
    2) dotacji i subwencji oraz grantów,
    3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
    4) dochodów z majątku Fundacji.

§12
    1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
    2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
    3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
    4. Ponadto zabrania się:
        a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów i pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”,
        b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
        c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
        d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadzie innych niż w stosunku do osób trzecich  lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji
§13
    1. Organem fundacji jest Zarząd Fundacji.
    2. Organem kontroli jest Rada Fundacji.
    3. Jeżeli Fundacja zatrudnia co najmniej trzy osoby na podstawie umowy o pracę i/lub na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby te wybierają z pośród swojego grona Przedstawiciela.
    4. Przedstawiciel wybierany jest zwykłą większością głosów w wyborach demokratycznych. Szczegółowe zasady wyboru Przedstawiciela oraz jego kompetencje określa regulamin ustalony przez Zarząd Fundacji po uzgodnieniu z osobami o których mowa w ust. 3.
    5. Kadencja Przedstawiciela trwa dwa lata od dnia jego wyboru.
§14
    1. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy i wtedy składa się z Prezesa Zarządu (Członka Zarządu) albo wieloosobowy.
    2. Członek Zarządu powoływany jest przez Fundatora na czas nieokreślony.
    3. Członek Zarządu traci swój mandat w przypadku zrzeczenia się funkcji , odwołania z funkcji przez Fundatora, śmierci i utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.
    4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją .
    5. W umowach między członkiem Zarządu a Fundacją oraz w sporach z nim, Fundację reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej (Rady Fundacji) wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik, którym może być inny członek Zarządu, powołany przez Fundatora.
    6. Wynagrodzenie kadry zarządzającej nie może przekraczać 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§15
    1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
    2. Do zadań Zarząd należy w szczególności:
        a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
        b) uchwalenie regulaminów,
        c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
        d) pracodawców w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunkach pracowniczych, w których występuje Fundacja, jest Prezes Zarządu Fundacji,
        e) ustalenie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
        f) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
        g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
        h) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
    3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
    4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
    5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§16
Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§17
Rada Fundacji jest kolegialnym organem nadzoru, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie tego organu:
    a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
    b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
    c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§18
    1. Rada Fundacji składa się z trzech członków albo większej, nieparzystej liczby, powoływanych przez Fundatora. Do zadań Rady Fundacji należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Fundacji oraz wykonywaniem przez nią działalności pożytku publicznego.
    2. Członek Rady Fundacji traci swój mandat w przypadku zrzeczenia się funkcji , odwołania z funkcji przez Fundatora, śmierci i utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.

Sposób Reprezentacji

§19
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa w przypadku zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu (Członek Zarządu) albo w przypadku zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

Zmiana Statutu

§20
    1. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Fundator.
    2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona albo innych zagadnień.

Połączenie z inną fundacją
§21
    1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
    2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

§22
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze uchwały.
Likwidacja Fundacji
§23
    1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
    2. Likwidator Fundacji powołuje Zarząd Fundacji.

§24
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

§25
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§26
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają właściwe przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21 poz. 97).


Nowy Sącz dnia 10 stycznia 2023 r.    …………………….…………………………………
                                             Fundator Władysław Lorek

OŚWIADCZENIE FUNDATORA Z DNIA 10.01.2023
ZMIANA: §3 – Postanowienia ogólne