Blue Flower

OŚWIADCZENIE

o ustanowieniu Fundacji 

 

§ 1. Władysław Piotr Lorek oświadcza, że ustanawia Fundację pod nazwą „POMAGAM NIEWIDOMYM” WŁADYSŁAWA LORKA zwaną dalej „Fundacją”.

 § 2. Fundacja Posiada osobowość prawną.

 § 3.1 Siedziba fundacji mieści się w Nowym Sączu przy ulicy Pijarska 17a/3.

 § 3.2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność też poza granicami RP.

 § 3.3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranym języku obcym.

 § 4. Celami Fundacji są:

 1. Pomoc Społeczna i integracja dla osób niewidomych, niedowidzących i innych niepełnosprawnych wraz z członkami ich rodzin lub najbliższymi.

 2. Inicjowanie i wspieranie aktywizacji w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w zakresie ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niewidomych, niedowidzących i innych niepełnosprawnych wraz z członkami ich rodzin lub najbliższych.

 3. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.

 4. Doradztwo lecznicze, diagnostyczne i społeczne.

 5. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.

 6. Organizacja rekreacji dla osób niewidomych, niedowidzących i innych niepełnosprawnych wraz z członkami ich rodzin lub najbliższych.

 7. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest ochrona zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej dla inwalidów wzroku oraz innych inwalidów posiadających orzeczenie organu rentowego o stopniu niepełnosprawności.

 § 5. Majątek fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 20 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych oraz inne mienie nabyte w toku działania.

 § 6. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. Darowizn, Spadków, zapisów
 2.
 Dotacji i subwencji oraz grantów
 3.
 Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
 4.
 Dochodów z majątku fundacji

      § 7. Władysław Piotr Lorek, jest założycielem Fundacji, uchwala statut fundacji w następującym brzmieniu :

 

Statut Fundacji "Pomagam Niewidomym"
Władysława LORKA

postanowienia ogólne:

§ 1.

 Fundacja pod nazwą „POMAGAM NIEWIDOMYM” WŁADYSŁAWA LORKA, zwanej dalej fundacją, ustanowiona przez Władysława Lorka zwanego dalej fundatorem działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

  § 2.

 Fundacja posiada osobowość prawną.

  § 3.

 Siedziba fundacji mieści się w Nowym Sączu przy ulicy Pijarska 17a/3.

  § 4.1.

 Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej , przy czy w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność też poza granicami RP.

  § 4.2.

 Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranym języku obcym.

  § 5.

 Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

  § 1.

  Celami Fundacji są:

 1. Pomoc Społeczna i integracja dla osób niewidomych, niedowidzących i innych niepełnosprawnych wraz z członkami ich rodzin lub najbliższymi.

 2. Inicjowanie i wspieranie aktywizacji w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w zakresie ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niewidomych, niedowidzących i innych niepełnosprawnych wraz z członkami ich rodzin lub najbliższych.

 3. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.

 4. Doradztwo lecznicze , diagnostyczne i społeczne.

 5. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.

 6. Organizacja rekreacji dla osób niewidomych, niedowidzących i innych niepełnosprawnych wraz z członkami ich rodzin lub najbliższych.

 7. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest ochrona zdrowia i pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna dla inwalidów wzroku oraz innych inwalidów posiadających orzeczenie organu rentowego o stopniu niepełnosprawności.

 8. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego oraz nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych z uszkodzeniem wzroku, słuchu, mowy, autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną.

 9. Wspieranie opieki hospicyjnej.

 10. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy uzależnień,

 11. Prowadzenie zajęć , organizacja wyjazdów uzupełnionych programem profilaktycznym dla osób z niepełnosprawnościami ze środowisk zagrożonych uzależnieniami.

 12. Organizacja aktywności i wydarzeń o charakterze integracyjnym włączających osoby z grup zagrożonych wykluczeniem np. spotkania, grupy wsparcia, akcje pomocowe .

 13. Aktywizacja zawodowo osób niepełnosprawnych.

  § 2.

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.

 2. Reprezentowanie interesów grup marginalizowanych społecznie, w tym inwalidów wzroku oraz innych inwalidów posiadających orzeczenie organu rentownego o stopniu niepełnosprawności.

 3. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

 4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami porządkowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

 § 3.

 Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

Rozlicz PIT i daj nam 1%

 

Fundacja „Pomagam Niewidomym”, została założona przez Władysława Lorka. Głównymi celami działalności fundacji jest pomoc osobom niewidzącym oraz wszystkim niepełnosprawnym. Ludzie niepełnosprawni często są niezauważani w społeczeństwie, dlatego chcemy zaproponować tym ludziom pomoc. Chcemy działać według zasady:

Niepełnosprawny nie znaczy wykluczony z życia.

Władysław Lorek – od dziecięcych lat, jest osobą niewidzącą, mimo to wykształcił się w zawodzie technika masażu. Nigdy się nie poddał i cały czas dążył do realizacji postawionych sobie zadań. Na dzień dzisiejszy jest szanowanym wysokiej klasy masażystą, który pomaga wielu ludziom. Postawa Władysława powinna być przykładem dla wielu osób skaranych przez los, którzy są załamani i myślą o poddaniu się.

Fundacja Władysława Lorka

Fundacja „POMAGAM NIEWIDOMYM” WŁADYSŁAWA LORKA oraz wszystkim osobom Niepełnosprawnym

KRS: 0000494745

NIP: 7343523617

Regon: 123032186

Nr Konta Bankowego : 49114020040000350275037983

 

Prezes Fundacji kontakt: Władysław LOREK - 601 083 905

Członkowie Zarządu kontakt:

 Teresa Kmak

Jerzy Pazgan

Rada Nadzorcza Fundacji:

 Bogumiła Waśko - przewodnicząca,

Stanisław Janus,

 Wacław Kudik.

Fundacja zatrudnia 8 osób niepełnosprawnych i niedowidzących, które służą swoja pomocą w środowisku osób niepełnosprawnych.

 

FUNDACJA „POMAGAM NIEWIDOMYM WŁADYSŁAWA LORKA”

współpracuje z wieloma osobami zaangażowanymi w pracę samorządu miasta Nowego Sącza.

    W imieniu Fundacji pragnę złożyć serdeczne podziękowania dla Pana Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka oraz Panów Radnych Miasta Nowego Sącza Mieczysława Gwiżdża i Tadeusza Gajdosza jak również Dyrektora Leszka Langera, którym los osób niepełnosprawnych nigdy nie był obojętny.
    Pan Radny Mieczysław Gwiżdż przewodniczący zarządu osiedla „Barskie” jest człowiekiem bardzo zaangażowanym w różne akcje pomocy chorym i niepełnosprawnym. Jedną z takich akcji przeprowadzanej w pomieszczeniach zarządu osiedla „Barskie” są zabiegi elektrostymulacji. Całość odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Ryszarda Nowaka. Stymulacje wykonuje członek zarządu fundacji „Pomagam Niewidomym” mgr Tomasz Sywanycz, zainteresowanie taką formą pomocy okazało się bardzo duże, dziennie udzielano pomocy od kilku do kilkunastu osobom. Do tej pory skorzystało z zabiegów ponad 300 osób. 
   Kolejną z form pomocy zorganizowanej przez radnego Mieczysława wspólnie z Panem Tomaszem było przygotowanie prelekcji medycznych i konsultacji neurologicznych, które prowadził zaproszony dr n. med. Jan Tabak, specjalista neurolog z Krakowa. Całość odbyła się w szkole podstawowej nr 18 w Nowym Sączu dzięki życzliwości Pana Dyrektora mgr Włodzimierza Strzelca, który udostępnił i przygotował sale wykorzystywane podczas wykładów i badań. W ciągu dwóch dni z konsultacji u dr. n. med. Jana Tabaka skorzystało ok. 150 osób. Wiele zaangażowania oraz pomocy w organizację tego wydarzenia włożył Pan Radny Miasta Nowy Sącz Tadeusz Gajdosz, który zawszę chętnie pomaga w akcjach i działaniach fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych. 
    Dziękując w/wym. nie można pominąć osoby Dyrektora Wydziału ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Nowego Sącza Pana Leszka Langera. Jego pomoc i porady są bezcenne, zawsze można na niego liczyć. 
   Jestem przekonany, że zakres pomocy wciąż będzie się zwiększał i ilość zadowolonych z pomocy osób będzie rosnąć. 
    Serdecznie zapraszamy wszystkich ludzi o wielkich sercach do pomocy i współpracy.


 


Serdeczne podziękowania dla Radnego Miasta Nowy Sącz Pana Tadeusza GAJDOSZA za okazaną pomoc w działalności fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz za aktywny udział przy organizacji prelekcji dla chorych i udzielenie wsparcia finansowego na rzecz fundacji „Pomagam Niewidomym” Władysława LORKA.