Blue Flower

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

OŚWIADCZENIE

o ustanowieniu Fundacji 

 

§ 1. Władysław Piotr Lorek oświadcza, że ustanawia Fundację pod nazwą „POMAGAM NIEWIDOMYM” WŁADYSŁAWA LORKA zwaną dalej „Fundacją”.

 § 2. Fundacja Posiada osobowość prawną.

 § 3.1 Siedziba fundacji mieści się w Nowym Sączu przy ulicy Pijarska 17a/3.

 § 3.2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność też poza granicami RP.

 § 3.3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranym języku obcym.

 § 4. Celami Fundacji są:

 1. Pomoc Społeczna i integracja dla osób niewidomych, niedowidzących i innych niepełnosprawnych wraz z członkami ich rodzin lub najbliższymi.

 2. Inicjowanie i wspieranie aktywizacji w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w zakresie ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niewidomych, niedowidzących i innych niepełnosprawnych wraz z członkami ich rodzin lub najbliższych.

 3. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.

 4. Doradztwo lecznicze, diagnostyczne i społeczne.

 5. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.

 6. Organizacja rekreacji dla osób niewidomych, niedowidzących i innych niepełnosprawnych wraz z członkami ich rodzin lub najbliższych.

 7. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest ochrona zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej dla inwalidów wzroku oraz innych inwalidów posiadających orzeczenie organu rentowego o stopniu niepełnosprawności.

 § 5. Majątek fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 20 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych oraz inne mienie nabyte w toku działania.

 § 6. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. Darowizn, Spadków, zapisów
 2.
 Dotacji i subwencji oraz grantów
 3.
 Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
 4.
 Dochodów z majątku fundacji

      § 7. Władysław Piotr Lorek, jest założycielem Fundacji, uchwala statut fundacji w następującym brzmieniu :

 Statut Fundacji "Pomagam Niewidomym"

Władysława LORKA

postanowienia ogólne:

§ 1. Fundacja pod nazwą „POMAGAM NIEWIDOMYM” WŁADYSŁAWA LORKA, zwanej dalej fundacją, ustanowiona przez Władysława Lorka zwanego dalej fundatorem działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 § 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

 § 3. Siedziba fundacji mieści się w Nowym Sączu przy ulicy Pijarska 17a/3.

 § 4.1 Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej , przy czy w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność też poza granicami RP.

 § 4.2 Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranym języku obcym.

 § 5. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 1. Celami Fundacji są:

1. Pomoc Społeczna i integracja dla osób niewidomych, niedowidzących i innych niepełnosprawnych wraz z członkami ich rodzin lub najbliższymi.

2. Inicjowanie i wspieranie aktywizacji w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w zakresie ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niewidomych, niedowidzących i innych niepełnosprawnych wraz z członkami ich rodzin lub najbliższych.

3. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.

4. Doradztwo lecznicze , diagnostyczne i społeczne.

5. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.

6. Organizacja rekreacji dla osób niewidomych, niedowidzących i innych niepełnosprawnych wraz z członkami ich rodzin lub najbliższych.

7. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest ochrona zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej dla inwalidów wzroku oraz innych inwalidów posiadających orzeczenie organu rentowego o stopniu niepełnosprawności.

§ 2.  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
2. Reprezentowanie interesów grup marginalizowanych społecznie, w tym inwalidów wzroku oraz innych inwalidów posiadających orzeczenie organu rentownego o stopniu niepełnosprawności.
3. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami porządkowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§ 3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.